aerc-slide-01
aerc-slide-02
aerc-slide-03
aerc-slide-04d

Japan
Tadao Akizawa
Yoshihiro Endo
Yutaka Eguchi
Motoshi Hattori
Shigau Ikeda
Hidenori Matsuo
Michio Mineshima
Shigeto Oda
Koji Sawada
Mariko Shiba
Tohru Tani
Yasunori Ueda
Ken Yamaji

Europe
Bernd Hohenstein
Wolfgang Ramlow
Wladimir Szpirt
Kurt Defler
Witt Volker
Bernd Stegmayr
Jan Kielstein
Steffen Mitzner

USA
Andre Kaplan
Paul Malchesky
Patrick Moriarty
Yosi Schwartz
Robert Weinstein